به نظر ما

به نظر ما
در بسیاری از موارد، سفارشی که کارفرما به یک آژانس  تبلیغاتی می‌دهد، با فرض اینکه مناسب اجرا شود، تاثیر چشمگیری در پیشبرد اهداف تعیین شده ندارد. بنابراین وجود آژانس  تبلیغاتی ای که دانش تحلیل و تدوین راهکار و استراتژی تبلیغات را نیز داشته باشد ، حائز اهمیت بسیار است.